National Anthem of Nagorno-Karabakh – The Nagorno-Karabakh Republic

Nagorno-Karabakh is officially known as the Nagorno-Karabakh Republic or Artsakh Republic. Nagorno-Karabakh was not recognized as a republican country by all the nations. It was recognized as a republic by the three non-American countries Abkhazia, South Ossetia and Transnistria. However, the country was recognized as the part of Azerbaijan by United Nations.
Though Nagorno-Karabakh was not under the rule of any foreign country, the separation of Nagorno-Karabakh from Azerbaijan on 2nd September, 1991 is considered as the Independence Day. It is celebrated on 2nd September.
"Azat u ankakh Artsakh" is the National Anthem of Nagorno-Karabakh. The meaning of the first phrase of the National Anthem of Nagorno-Karabakh is “Free and Independent Artsakh”. "Azat u ankakh Artsakh” was taken as the National Anthem of Nagorno-Karabakh in 1992. The National Anthem of Nagorno-Karabakh was written by Vardan Hakobyan. The tune for the National Anthem of Nagorno-Karabakh was composed by Armen Nasibyan.
The National Anthem of Nagorno-Karabakh was originally written in Armenian language. The following are the translations of National Anthem of Nagorno-Karabakh into Latin and English.
National Flag of Nagorno-Karabakh
National Flag of Nagorno-Karabakh
National Anthem of Nagorno-Karabakh in Armenian:
The following is the original Armenian version of the National Anthem of Nagorno-Karabakh.
Ազատ ու անկախ Արցախ,
Քո տուն-ամրոցը կերտեցինք,
Պատմությունը մեր երկրի
Մեր սուրբ արյամբ մենք սերտեցինք։
Դու բերդ ես անառիկ,
Բարձունք սրբազան, վեհ անուն,
Մասունք աստվածային,
Քեզնով ենք հավերժանում։
Դու մեր լույս հայրենիք,
Երկիր, հայրենյաց դուռ սիրո
Ապրիր դու միշտ խաղաղ,
Մեր հին ու նոր Ղարաբաղ։
Քաջերն ենք մենք հայկազուն,
Մռավ ենք, Քիրս ենք ու Թարթառ,
Մեր վանքերով լեռնապահ՝
Անհաղթելի մի բուռ աշխարհ։ 
National Anthem of Nagorno-Karabakh in Latin:
As Latin is one of the most spoken languages of Nagorno-Karabakh, the National Anthem of Nagorno-Karabakh was translated into Latin.
Azat u ankakh Arts’akh,
K’o tun-amrots’ë kertets’ink’,
Patmut’yunë mer yerkri
Mer surb aryamb menk’ sertets’ink’.

Du berd yes anar’ik,
Bardzunk’ srbazan, veh anun,
Masunk’ astvatsayin,
K’eznov yenk’ haverzhanum.

Du mer luys hayrenik’,
Yerkir, hayrenyats’ dur’ siro
Aprir du misht khaghagh,
Mer hin u nor Gharabagh.

K’ajern yenk’ menk’ haykazun,
Mr’ov yenk’, K’irs yenk’ u T’ar’t’ar’,
Mer vank’erov ler’napah,
Anhaght’eli mi bur’ ashkharh.
National Anthem of Nagorno-Karabakh in English:
The English translation of National Anthem of Nagorno-Karabakh is presented below.
Free and independent Artsakh,
We have erected our home-fortress.
The history of our country,
We have secured by our blood.
You are an unassailable fortress,
A holy peak, a noble name.
A blessing divine
we are made eternal through you.
You, our light-giving homeland,
Land, gate of love to the Fatherland.
Live always in peace
Our old and new Karabagh.
We are brave descendants of Haik
Like Mrav, Kirs and everlasting Terter
With our temples in high mountains

Keep our country invincible

No comments:

Post a Comment